Čo metalizujeme

- čističky odpadových vôd
- oceľové konštrukcie všetkých druhov
- stožiare verejného osvetlenia
- oceľové mosty
- zariadenia veľkovýkrmní
- zariadenia kravínov
- silá, nádrže - aj vnútorne
- zásobníky umelých hnojív
- difúzne vane cukrovarov, veľkokapacitné dopravníky
- oceľové konštrukcie a zariadenia  mraziarní, mlekární,
  konzervární, mäsopriemyslu a cukrovarov
- produktovody
- hydrotechnické a iné technologické zariadenia, ktoré pracujú
  v podmienkach atmosférických škodlivín alebo vo vodnom
  prostredí a pod.

 

 
V poslednom období sa metalizácia začala uplatňovať aj pri ochrane a úprave betónových objektov (napr. čističky
vôd, bazény, oporné múry a pod.) a čistení kamenných fasád budov budov. Uplatnenie našla v čistení kovových
a nekovových pamätníkov. Vlastné čistenie konštrukcií sa robí otrieskávaním prašným i bezprašným spôsobom
kovovou drťou, prípadne vodnou clonou alebo chemickou cestou.
Oproti iným povrchovým úpravám získava hliníkom metalizovaný betón vzhľad, trvanlivosť ale aj iné fyzikálne
vlastnosti, ako elektrickú a tepelnú vodivosť, odvádzanie rušivých elektrovĺn, zvýšenie vodotesnosti pórovitých
materiálov v betóne, ochranu betónu voči agresívnym vplyvom prostredia, odolnosť voči oteru, rýchlejší odvod
zrážkových vôd a pod.
 

 

Ochrana pred koróziou pogumovaním - DINITROL 700 MS Polymér.