Výhody

Z hľadiska celospoločenských záujmov antikorózna ochrana metalizáciou prispieva k znižovaniu
súhrnných nákladov a prácnosti ochrany voči korózii, a preto je zábezpekou optimálnej ochrany
voči vplyvom prostredia.

Prečo metalizujeme ?

- aby sa oceľ chránila pred koróziou
- aby sme šetrili výrobné prostriedky a ich časti pred predčasným opotrebením a tým predĺžili ich životnosť
- aby sa dosiahla vysoká efektívnosť z úspor nákladov, nemuseli sa robiť časté obnovy a odstránila sa prácnosť
   typická pre klasické nátery
- aby sa maximálne skrátili mŕtve časy spôsobené odstavením výroby

 

 
Z tohto aspektu sa metalizácia javí po technickej i ekonomickej stránke ako jedna z najúčinnejších foriem
ochrany korodujúcich materiálov a to najmä preto, lebo zabezpečuje dlhodobú ochranu pred koróziou
a umožňuje zladenie životnosti antikoróznej ochrany s predpokladanou ekonomickou životnosťou
chráneného výrobku (zamedzenie predčasného vyradenia výrobku z dôvodu korózie).